Hlavička do TeXu

Poupravil jsem si hlavičku do TeXu, aby to vypadalo trochu k světu. Pro zájemce ji sem dám nachystanou ke kopírování. Nejčastěji používám třídu report, která používá i dělení na "chapter", třída book používá i oddíl "part". Obrázek, jak to celé vypadá přikládám.

\documentclass[10pt,a4paperoneside]{report} 
%nebo article nebo book
 
\usepackage{czech}
\usepackage[utf8]{inputenc} 
\usepackage{a4wide}
\usepackage{color}
\usepackage[nobottomtitles*,rigidchapters]{titlesec}
\usepackage{palatino,mathpazo}
\renewcommand{\sfdefault}{iwona}
 
\newfont{\chapterNumber}{eurb10 scaled 5000} 
 
%definice barev
\definecolor{Blu1}{RGB}{139,137,137}
\definecolor{Blu}{RGB}{0,0,116}
\definecolor{Zel}{RGB}{40,124,0}
\definecolor{Cer}{RGB}{139,26,26}
\definecolor{Sed}{RGB}{136,138,133}
\definecolor{Bro}{RGB}{143,89,2}
\definecolor{B}{RGB}{0,0,0}
\definecolor{W}{RGB}{255,255,255}
 
 
\renewcommand\labelitemi{\color{Blu1}$\bullet$} 
 
\titleformat{\part}[display]
    {\normalfont\centering\large}%
    {\thispagestyle{empty}\partname~\thepart}{1em}%
    {\color{Sed}\textsc}
 
  % chapters
  \titleformat{\chapter}[block]%
    {\normalfont\Large\sffamily}%
    {{\color{Blu1}\chapterNumber\thechapter%
    \hspace{10pt}\vline} }{10pt}%
    {\vspace*{.6\baselineskip}\textsc}
   [\normalsize\vspace*{.2\baselineskip}\titlerule\vspace{1pt}\titlerule] 
  % sections
  \titleformat{\section} 
  	 {\normalfont\Large\sffamily}{\textsc%
	 {\thesection}}%
     {1em}{\textsc}
     [\vspace*{.2\baselineskip}\titlerule]
  % subsections
  \titleformat{\subsection}
    {\large\sffamily}{\textsc{%
    {\thesubsection}}}{1em}{\large\textsc}
  % subsubsections
  \titleformat{\subsubsection}
    {\normalfont\sffamily\itshape}{\textsc%
    {\thesubsubsection}}%
    {1em}{\normalsize\itshape}    
 
  % descriptionlabels
  \renewcommand{\descriptionlabel}[1]{\hspace*{\labelsep}\sffamily\textsc{#1}}
 
  \titlespacing*{\chapter}{0pt}{2\baselineskip}%
  {6\baselineskip}
  \titlespacing*{\section}{0pt}{2\baselineskip}%
  {.8\baselineskip}
  \titlespacing*{\subsection}{0pt}{1.5\baselineskip}%
  {.8\baselineskip}[\marginparsep]
  \titlespacing*{\paragraph}{0pt}{1\baselineskip}%
  {1\baselineskip}
 
\linespread{1.10}
 
\widenhead{1pc}{1pc}
\renewpagestyle{plain}{}
\newpagestyle{special}[\small\sffamily]{
  \headrule
  \sethead[\usepage][\textsl{\chaptertitle}][]
      {}{\textsl{\chaptertitle}}{\usepage}}
\newpagestyle{main}[\small\sffamily]{
  \headrule
  \sethead[\usepage][\textsl{\thechapter. \chaptertitle}][]
      {}{\textsl{\thesection. \sectiontitle}}{\usepage}}
 
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{%
  colorlinks=true, linktocpage=true, pdfstartpage=3, 
  pdfstartview=FitV, breaklinks=true, pdfpagemode=UseNone, 
  pageanchor=true, pdfpagemode=UseOutlines,%
  plainpages=false, bookmarksnumbered,
  bookmarksopen=true,%
  bookmarksopenlevel=1,%
  hypertexnames=true, pdfhighlight=/O,%
  urlcolor=Bro, linkcolor=Blu, 
  citecolor=Blu,%
  pagecolor=Blu,%
}
 
\pagestyle{special}
 
\newcommand{\lo}[1]{\textcolor{Zel}{#1}}
\newcommand{\hi}[1]{\textsc{\textcolor{Cer}{#1}}}
 
\title{}
\author{}
\date{}

Soubor: 

Klíčová slova: